Certificación ACTIC

actic1

Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d'avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

L’ACTIC es va obrir a la ciutadania (nivells 1 i 2) el novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a final de 2011. Les fites principals del projecte es recullen en el calendari que trobareu enllaçat més avall.

Característiques de l’ACTIC

L'ACTIC abasta no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d'eines TIC (té en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS...).

L'ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja sigui maquinari o programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones). Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó també en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.

L'ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Objectius

Amb l'ACTIC es pretén:

 • promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva
 • generalitzar un estàndard en el mercat de treball que afavoreixi l'ocupació i la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de la societat de la informació
 • assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social
 • influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

 •  Nivell 1 – Certificat bàsic
 •  Nivell 2 – Certificat mitjà
 •  Nivell 3 – Certificat avançat


Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

Qacredita

Com s’avalua?

L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una prova per internet que es farà en el centre col·laborador escollit per l'aspirant. La Escola Espai forma part de la xarxa de centres col·laboradors i facilita l'accés a la certificació de l'ACTIC.

La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.

Les preguntes tindran un pes en la puntuació final que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible serà diferent.  Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.  Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

Expedició i validesa dels certificats

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. El certificat conté les dades següents:

 • Nom i cognoms i número de document identificatiu de la persona titular
 • Nivell i, en el cas de l’avançat, les competències aprovades
 • Versió dels continguts competencials respecte dels quals s’ha fet la prova. Concretament, s’especifica la norma que els ha aprovat (actualment, el Decret regulador de l’ACTIC; quan s’actualitzin, una ordre del conseller competent)
 • Data de la sessió o les sessions de la prova d’avaluació en què l’avaluació ha estat satisfactòria
 • Data d’emissió del certificat
 • Número de registre
 • Signatura amb segell electrònic de l’òrgan competent (Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació)

 

Més informació...